O PROJEKTU

Vzdělávání pro budoucí generace!

O PROJEKTU

Projekt PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů se zaměřuje na podporu vzniku digitálních učebních pomůcek cílených na rozvoj a podporu informatického myšlení v prostředí základní školy, a to na 1. i 2. stupni ZŠ vč. žáků s SVP. Projekt je zacílen především na přípravu pomůcek podporujících výuku prostřednictvím robotických edukačních nástrojů, systémů rozšířené reality a mobilních dotykových zařízení. Součástí projektových výstupů budou také metodiky pro zařazení jednotlivých technologií do výuky a domácí přípravy.

IDENTIFIKACE

Název: PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274
Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP.
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022


STRUČNÉ CÍLE

PROJEKTU PIGŽU

TVORBA UČEBNÍCH MATERIÁLŮ A METODIK

Základním cílem projektu je vytvořit a ověřit sady učebních materiálů a pomůcek využívajících programovatelné digitální technologie přímo ve výuce jednotlivých předmětů.

ZAJIŠTĚNÍ DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK ŠKOLÁM

V rámci projektu školy získají digitální učební pomůcky, které mohou aktivně využívat v praxi.